De waarheid is dat het niet eenvoudig was om na 2 maanden NL weer terug te zijn in mijn geliefd Suriname. Mijn tijd in NL was zo intens en voelde, ondanks de misserabele zomer, als een warm bad. Heerlijk om iedereen weer te zien en voelen! En ja, het afscheid was opnieuw erg zwaar, gelukkig weet ik waarom ik deze grote stap heb gemaakt, YES!

Netwerken
Ooit was het begrip netwerken een ver van mijn bed show, nu is het wat ook in mijn leven de klok slaat! De juiste mensen spreken en enthousiasmeren voor het werk van YES is een niet te onderschatten onderdeel van het slagen van de YES missie. Tijdens mijn 2 maanden in NL is er een officieus bestuur opgericht ter ondersteuning van YES. Ik ben waanzinnig blij dat jullie je professionele licht laten schijnen over de opbouw van YES en met jullie inzet en expertise. 1000X dank aan jullie allen voor het helpen groot brengen van mijn baby YES!

De situatie in Suriname
De media staan er bol van : in Suriname zijn de regering, het parlement en de bevolking geschokt door de extreem lage slagingspercentages van dit schooljaar binnen het gehele Surinaamse onderwijs. Het percentage drop-outs is veel te hoog: er wordt wel beweerd dat bijna de helft van de jongeren de MULO niet afmaakt. Uiteraard is er sprake van een zeer complexe problematiek en zijn er veel verschillende factoren waardoor het sinds geruime tijd steeds slechter lijkt te gaan in het onderwijs in Suriname. Een ding is echter duidelijk, aan de juiste timing van de oprichting van stichting YES hoeven we niet te twijfelen.

(Kop op Waterkant.net)

Reünie pilot groep van de MULO Latour
Na de eindexamens in Augustus hebben we een weerzien gehad met de groep jongeren met wie wij vanaf half maart tot en met begin mei aan het werk zijn geweest. Ik kan namens het hele YES team spreken als ik zeg dat het overweldigend was om te zien om te zien hoeveel de jongeren hebben weten te behouden van de stof die we ze hebben aangereikt tijdens de training. Alhoewel een deel van de groep het examen niet heeft gehaald, werd het ons meer dan duidelijk dat ze echt geloof in zich zelf hebben. Ik citeer hier een van de jongeren “als ik jullie empowerment training niet had gevolgd, was ik al gestopt met school. Ik kon het examen nu niet meer halen, maar ik weet nu dat ik het kan en ik ga volgend jaar mijn diploma zeker halen, YES I CAN!”

Start school jaar oktober
De zeer gedreven directeur van de MULO Latour, de heer Alendy, deelt met ons de mening dat we zo snel mogelijk bij de aanvang van het nieuwe schooljaar van start moeten gaan met de YES trainingen. De eerste week van oktober zullen we de presentatie op de school houden voor alle 4e klassen, waarna de jongeren zelf de keus maken of ze zich willen in schrijven voor de training. De week daarna gaan we full force van start! Ook zullen we meteen in oktober een wekelijks coachingstraject opstarten met de niet geslaagden van de pilot groep, zij hebben zich hier al voor in geschreven tijdens de reünie. We kijken er erg naar uit om ook met het begin van dit school jaar te gaan starten op de George Asin MULO met de YES trainingen.

YES plannen
Ik ben er van overtuigd dat als we straks met het werk van YES in de publiciteit komen er heel veel scholen ons zullen benaderen om bij hun trainingstrajecten te komen verzorgen. Door de huidige grootte en flexibiliteit van ons team zou YES zo’n toestroom van aanvragen niet aan kunnen. Ik heb daarom acht mensen benaderd en met hun een intake gesprek gehad om te zien of zij interesse zouden hebben om voor YES te komen werken en door YES opgeleid te worden. Ik heb deze groep in Augustus een workshop aangeboden, zodat we elkaar beter hebben kunnen leren kennen op persoonlijk en professioneel vlak. Iedereen is erg enthousiast geraakt over de inhoud van de materie en de manier van werken van YES. En ik was van mijn kant blij en geraakt om te zien dat het zeker mogelijk gaat zijn om met een deel van deze groep een trainerspool te gaan creëren.

Tot slot
Er is mij op het hart gedrukt niet te lang van stof te zijn in mijn weblog. “mensen houden niet meer van lezen Apana, het moet kort en ze willen beeld!” Ik moet nog even mijn draai vinden in deze opdracht, maar ga zeker mijn best doen! Ik zal in ieder geval via deze weg jullie 1X per maand op de hoogte houden van het werk van YES en wellicht wordt ik straks zeer bedreven in snelle korte tussendoortjes met beeld!
In the mean time opnieuw… iedereen heel veel dank voor jullie support zowel financieel als in spirit!
Dag gudu’s!

Brasa, Apana

 

New: Back on Surinamese soil!

The truth is that it is not easy to be back in my beloved Suriname after two months in the Netherlands. My time in the Netherlands was so intense – despite the miserable ‘summer’ weather it was great to see everyone again, but of course it was very difficult to say farewell. Luckily, I know exactly why I have made this big step, YES!

Networking
Once, networking was a foreign concept to me, now it’s a vital part of my everyday working life. YES successes so far owe a lot to the right people meeting at the right time, and enthusing about the work of YES. During my 2 months back in the Netherlands a board formed to support YES. I am very pleased that professionals are sharing their expertise and dedicating their time to its organisation. Thank you a thousand times for helping my baby YES grow!

The situation in Suriname
The media is full of it: the government, parliament and the people are shocked by the extremely low success rate of the whole Surinamese education system this school year. The percentage of drop-outs is far too high: it is claimed that nearly half of young people at MULO schools (secondary/high schools) do not finish their education. Obviously there are complex issues contributing to this, and long term factors causing a deterioration in education in Suriname, but one thing is clear, the timing is right for the work of YES.

Pilot group from MULO Lator school reunion
After their final exams in August we had a reunion with the young people we worked with from mid March to early May. I can speak on behalf of the whole team when I say it was overwhelming for us to see how many of the participants have kept hold of what they gained from training. Although some of the participants missed their grades this year, it was clear that they now believe in themselves. I quote here one of the youth’s words: “if I hadn’t followed your empowerment training, I would have quit school. I would not be able to get my grades, but now I know that I can definitely get my diploma next year, YES I CAN!”

School year starting October
The very passionate director of the MULO Lator, Mr. Alendy, shares the view that we should start YES training as soon as possible in the new school year. In the first week of October we will present this possibility to all the 4th classes, and the young people themselves will choose whether they choose to subscribe. We will start at full speed the following week! YES will also continue working with those from the pilot group who need it, and who subscribed for this during the reunion. On top of this, we are really looking forward to starting YES training at the George Asin MULO school.

YES plans
I am convinced that as YES is publicized more and more, a lot of schools will approach us in order to begin training. Our current YES team is not big enough to handle such an influx of interest. I have therefore approached and interviewed eight more people to see if they are interested to train with YES and subsequently carry out YES training. A workshop in August allowed us to get to know each other better, personally and professionally. Everyone is really enthusiastic about the cause and the way of working of YES. I was very happy and touched to see that it really is possible to create such a pool of YES workers.

Finally
I have been warned about being too long-winded in my weblog. ‘People do not read so much Apana, they want something short to get a picture of things’. I still have to find my way of doing this, but I am trying! I am aiming to update you about YES in this way about once a month, and soon I will be well practiced in giving snippets and a clear image!
In the mean time, to everyone, many thanks for your support, both financially and in spirit!

Brasa, Apana

Delen: